Privacy Policy (GDPR) / Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Löydät suomenkielisen Rekisteri- ja tietosuojaselosteen englanninkielisen tekstin jälkeen.

---------------------------------------

Privacy Policy

This policy explains how personal user data is handled in https://www.nofear.store/shop/ which is operated by Blessed With Love Ltd. The policy is in accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. Effective starting 29.4.2020.

Registry holder

Blessed With Love Ltd

C/o Daffodil Accounting Ltd

Elstree Studios

Shenley Road, Borehamwood.

Herts WD61JG

United Kingdom 

Contact: [email protected]

Registry name

           Blessed With Love Ltd user data and marketing registry

Legal basis of information collection and use

Under the General Data Protection Regulation justified reasons for handling personal data can be:

- user consent

- customer relation

- a contract of which the user is one party

- membership

Personal data is used to contact clients, maintain client relations and for marketing purposes.

Personal data is not used for automated decision making or profiling.

Type of data collected

Personal data collected to the registry may include: name, company/organisation, contact details (phone number/email/address), web site address, Internet Protocol address, social media profile, information on orders and transactions, changes in services, billing information and other information regarding customer relations and ordered services.

Source of data

Data collected in the registry is provided by the user via contact forms, email, phone, social media, contracts, meetings and other situations where the user hands over information.

Sharing personal user data to other parties and transfer of data outside EU or ETA

Data will not normally be shared to any other party. Data may be published in special occasions but only with acquired consent from the user.

Data may be transferred and handled by the registry holder outside EU or ETA.

Usability of service

Blessed With Love Ltd is not liable and does not guarantee that user connections function properly or that the service or website will be continuously available without interruptions.

User is responsible for using the service with appropriate and secure equipment, programs and systems, such as computers, browsers and internet connection.

Keeping personal data secure

Registry holder will ensure that all data, access to data and other critical information regarding personal data security will be handled securely and confidentially only by essential employees.

User rights to access and rectify data

User has the right to access the data collected of them. User also has the right to ask for rectification of erroneous information and to add missing information. If a user would like to access or change their data, the request must be sent in written form via email to the registry holder. Registry holder may ask the user to provide personal identification. Registry holder will handle requests in one month or less, as is regulated by GDPR.

User rights to delete or restrict use of personal data

User has the right to request that all data of them will be deleted. User can also request to restrict the use of their personal data in certain situations. Requests to delete or restrict personal data must be sent in written form via email to the registry holder. Registry holder may ask the user to provide personal identification. Registry holder will handle requests in one month or less, as is regulated by GDPR.


------------------------------


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Blessed With Love Ltd:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.4.2020.


Rekisterinpitäjä

Blessed With Love Ltd

C/o Daffodil Accounting Ltd

Elstree Studios

Shenley Road, Borehamwood. Herts

WD61JG

Iso-Britannia 


Yhteystiedot: [email protected]


Rekisterin nimi

Blessed With Love Ltd asiakas- ja markkinointirekisteri


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus

- asiakassuhde

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- jäsenyys


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 


Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Palvelun käytettävyys

Blessed With Love Ltd ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).